04/08/2021

Gebruiksovereenkomst


Gebruiksovereenkomst Qsento Academy | LAB

Inleiding
Lees de bepalingen in deze gebruikersovereenkomst zorgvuldig door, alvorens je aan te melden en gebruik te maken van Qsento Academy | LAB. Door het aanmelden bij Qsento Academy | LAB geef je aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de bepalingen in deze gebruiksovereenkomst en de bepalingen zonder voorbehoud te aanvaarden.

Verwerking persoonsgegevens
Qsento Academy | LAB houdt zich bij de verwerking van je persoonsgegevens aan de Nederlandse privacy regelgeving, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens. Je persoonsgegevens worden, in overeenstemming met deze regelgeving, op behoorlijke en zorgvuldige wijze en louter voor onderstaande doelen verwerkt. Je persoonsgegevens worden voorts niet aan derden verstrekt, voor zover daarvan op navolgende wijze niet wordt afgeweken. Meer informatie over Privacy vind je hier.

Doelen

Educatief doel
Leermanagementsystemen Qsento Academy | LAB zijn educatieve portalen met daarin een divers aanbod aan (demonstratie)modulen. In het kader van het leerproces worden leeractiviteiten en leerresultaten bijgehouden.

Commercieel doel
Qsento Academy | LAB kan je (demonstratie)modulen aanbieden. Data kan gebruikt worden door Qsento voor marketinginformatie en productontwikkelingen. Je geeft toestemming (opt-in) dat Qsento je e-mailadres mag gebruiken bij het versturen van nieuwsbrieven. De wettelijke bepaling blijft van kracht dat je je te allen tijde mag uitschrijven (opt-out) van de nieuwsbrieven van Qsento. 

Technisch doel
Qsento Academy | LAB zijn gebaseerd op een leermanagementsysteem dat in technische zin naar behoren dient te functioneren. Voor de procedure van aanmelding en authenticatie door Qsento Academy | LAB is je e-mailadres noodzakelijk. Qsento Academy | LAB plaatst cookies op jouw computer die alleen worden gebruikt om ons in staat te stellen je te identificeren voor het gebruik van dit portaal. Verder draait Qsento Academy | LAB op software onder GPL-licenties, van verschillende open source producten, zoals Moodle, H5P, BigBlueButton en MySQL. Ook wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde plug-ins, zoals pdf. Op deze software, die door Qsento Academy | LAB gebruikt wordt, zijn voorwaarden en licenties van derden van toepassing die door jou worden gerespecteerd.


Toepasbaarheid en gebruik van het portaal

Je dient je als gebruiker van de Qsento Academy | LAB in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht.

Qsento Academy | LAB behoudt zich het recht voor om teksten, berichten, forumbijdragen e.d. op de Qsento Academy | LAB aan te passen of te verwijderen. Het is niet toegestaan om het portaal, dan wel de inhoud ervan, te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder, maar niet uitsluitend, zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

  1. inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van de Qsento Academy | LAB, haar klanten en/of derden;
  2. het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
  3. het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
  4. ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

Het is je niet toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Qsento Academy | LAB of van haar klanten, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren. Ingeval van inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom behoudt de Qsento Academy | LAB zich ten opzichte van de gebruiker alle rechten voor, waaronder het recht om een einde te (doen) maken aan de inbreuk(en) en het recht om schade op de gebruiker te verhalen.
Qsento Academy | LAB wijst je erop dat een gedeelte van de door jou verstrekte gegevens (behoudens het wachtwoord) kunnen worden bekeken door medegebruikers. Ook je e-mailadres kan door alle deelnemers bekeken worden, tenzij je dit zelf uitschakelt. Te allen tijde heb je het recht Qsento Academy | LAB te verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen.


Rechten van intellectuele eigendommen

Alle rechten van de intellectuele eigendom met betrekking tot het portaal berusten uitsluitend bij Qsento. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met het portaal Qsento Academy | LAB in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen.

In geval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom behoudt Qsento Academy | LAB zich ten opzichte van de gebruiker alle rechten voor, waaronder het recht om een einde te (doen) maken aan de inbreuk(en) en het recht om schade op de gebruiker te verhalen.


Aanspraken

De inhoud van de modules en content wordt geheel verzorgd door Qsento en haar partners. Om deze reden is de Qsento Academy | LAB op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van de modules en content. Iedere aansprakelijkheid voor schade wordt verder uitgesloten, met name schade die een gevolg is van door de Qsento Academy | LAB van derden gehoste haperende servers, niet naar behoren functionerende modulen en tekstuele en visuele fouten in het portaal.

De beperking van de aansprakelijkheid van de Qsento Academy | LAB geldt niet wanneer de schade een gevolg is van opzet of grove schuld van de Qsento Academy | LAB. Steeds geldt dat een eventuele schadeplichtigheid van de Qsento Academy | LAB is beperkt tot de uitkering die zij van haar schadeverzekeraar ontvangt, en voor zover door laatstgenoemde geen uitkering zou plaatsvinden, voor het bedrag dat de Qsento Academy | LAB ontvangt van degene die haar vrijwaart, althans gehouden is vrij te waren.

Qsento Academy | LAB staat er niet voor in dat de op de website aangeboden informatie up-to-date, compleet en/of accuraat is. Evenmin staat Qsento Academy | LAB ervoor in dat de op haar website aangeboden informatie vrij is van fouten en/of gebreken en dat dergelijke fouten en/of gebreken worden hersteld. Tot slot ben je zelf  gehouden een geschikte en up-to-date anti-computervirusprogramma te gebruiken dat regelmatig controleert op eventuele computervirussen. Qsento Academy | LAB garandeert niet dat de software op haar website vrij is van computervirussen en aanvaardt daartoe dan ook geen enkele aansprakelijkheid.


Beveiliging

Je zult je account-informatie (gebruikersnaam en wachtwoord) te allen tijde zorgvuldig behandelen en volstrekt geheim houden. Je staat er jegens Qsento Academy | LAB voor in dat de account-informatie slechts persoonlijk wordt gebruikt. Voor eventueel gebruik door (een) onbevoegd(en) en de daaruit voortvloeiende schade ben je zelf verantwoordelijk.


Overig

Qsento Academy | LAB is een onderdeel van de website van Qsento, gevestigd te De Meern en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder KvK-nummer 64040712. Qsento behoudt zich de rechten voor om de gebruikersovereenkomst éénzijdig aan te passen en/of te wijzigen alsmede om gebruikers de toegang tot de Qsento Academy | LAB te ontzeggen.

Start chat
Welkom, waarmee kan ik je helpen?